Komunikaty

Współpraca z Trenerami DAP Kielce

Trenerzy DAP KIELCE , na podstawie oceny zachowania , zaangażowania i czynionych postępów przez dziecko, decydują o:
  • powołaniach na mecze i turnieje;
  • przeniesienia zawodnika do grupy bardziej zaawansowanej piłkarsko i odwrotnie;
  • ewentualnym niezakwalifikowaniu zawodnika do dalszych treningów w DAP KIELCE.
Informacja oraz jej wyjaśnienie są przekazywane rodzicom/opiekunom osobiście przez trenera grupy, w której dany zawodnik zakończył cykl treningowy. Decyzje trenerów w tym zakresie są nieodwołalne. Udział w szkoleniu organizowanym przez DAP KIELCE jest równoznaczny z akceptacją przez rodziców/opiekunów powyższych założeń.

Badania lekarskie

Do udziału w treningach oraz rozgrywkach DAP Kielce niezbędne jest posiadanie przez wszystkich zawodników aktualnych badań lekarskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2009 r.). Po otrzymaniu niezbędnego orzeczenia lekarskiego prosimy o przekazanie go Trenerowi prowadzącemu grupę do której uczęszcza państwa dziecko.
© 2018 DAP KIELCE Adrian Leszczyński